Resource Toolkit

Social Share Tool

Easily publish social posts right from this page! Follow the three-step process below.

STEP ONE

Copy the Text

اگر یکی از نزدیکان شما با یک بیماری روانی شدید و درمان نشده دست و پنجه نرم می​کند، ممکن است بتوانید از طریق @LACDMH برنامه جدید دادگاه CARE از او حمایت کنید.

تیمی از متخصصان که می​تواند شامل پزشکان، مشاوران، مدیران پرونده و سایرین باشد، با هر یک از شرکت کنندگان برای ایجاد یک برنامه درمانی شخصی که نیازهای خاص آنها را برآورده می​کند، همکاری می​کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه و سایر منابع مفید از سازمان سلامت روان شهرستان لس آنجلس، به dmh.lacounty.gov/care-court مراجعه کنید.

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Login to Facebook and post using the asset and text!

Share on Facebook