Resource Toolkit

Social Share Tool

Easily publish social posts right from this page! Follow the three-step process below.

STEP ONE

Copy the Text

Ang CARE Court, isang bagong inisyatibo mula sa @LACDMH, ay nagkakaloob sa mga kalahok na nahihirapan sa hindi ginagamot na sakit sa isip ng tulong upang makakuha ng suporta, kabilang ang pagpapayo, gamot, pabahay, mga serbisyong panlipunan at iba pa.

Ang mga karapat-dapat na kalahok ay dapat na:
● 18 taong gulang o mas matanda
● Nasuring may hindi ginagamot na schizophrenia o ibang kaugnay na mga sakit sa isip at kasalukuyang nagpapakita ng mga pag-uugali at sintomas
● Hindi kasalukuyang tumatanggap ng patuloy na paggamot

Upang malaman kung ang CARE Court ay tama para sa iyong mahal sa buhay, bisitahin ang: dmh.lacounty.gov/care-court

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Login to Facebook and post using the asset and text!

Share on Facebook