Resource Toolkit

Social Share Tool

Easily publish social posts right from this page! Follow the three-step process below.

STEP ONE

Copy the Text

Đến ngày 1 tháng Mười Hai, có một chương trình sức khỏe tâm thần mới cho cư dân Quận LA. CARE Court giúp người có bệnh tâm thần nặng, không được điều trị tìm được dịch vụ và nơi điều trị mà họ cần.

Quý vị có người thân gặp khó khăn với tâm thần phân liệt hay liên quan tới rối loạn tâm thần khác? Họ có thường ở tù, sống vô gia cư hay quay vòng luẩn quẩn qua phòng cấp cứu vì tình trạng của họ?

CARE Court cho những người này cơ hội được điều trị, nhận được thuốc, có nhà ở, và các dịch vụ khác được sửa soạn theo nhu cầu để giữ cho họ được an toàn.

Để tìm hiểu thêm về cách thức nộp đơn vào chương trình, yêu cầu về tiêu chuẩn, và thông tin giá trị khác, xin ghé vào: dmh.lacounty.gov/care-court

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Login to Facebook and post using the asset and text!

Share on Facebook