Resource Toolkit

Social Share Tool

Easily publish social posts right from this page! Follow the three-step process below.

STEP ONE

Copy the Text

Chương trình CARE Court mới của @LACDMH giúp những người được chẩn đoán có tâm thần phân liệt hay liên quan tới rối loạn tâm thần khác, được điều trị và nhận dịch vụ cho sức khỏe tâm thể trí của họ. Kể từ ngày 1 tháng Mười Hai, CARE Court nhận đơn thỉnh nguyện cho người đủ tiêu chuẩn vào chương trình này. Người tham gia phải:
Từ 18 tuổi trở lên
Được chẩn đoán có tâm thần phân liệt hay liên quan tới rối loạn tâm thần khác không được điều trị, và hiện đang có hành vi và triệu chứng
Hiện không được điều trị liên tục

Xin vui lòng dành thời gian để tìm hiểu về tiêu chuẩn TRƯỚC KHI tiếp tục làm thủ tục thỉnh nguyện chính thức để bảo đảm người thân của quý vị nhận được sự chăm sóc thích hợp mà họ cần. Để biết thêm thông tin xem CARE Court có các nguồn trợ giúp nào và ai đủ tiêu chuẩn, xin ghé vào: dmh.lacounty.gov/care-court

Cư dân và thành viên gia đình có thể sử dụng các chương trình, dịch vụ, và nguồn trợ giúp khác của LACDMH hôm nay qua trang mạng của chúng tôi, gọi Đường Dây Trợ Giúp 24/7 ở số điện thoại (800) 854-7771 hay gọi/nhắn 988 tới Đường Dây Cứu Sinh Tự Tử & Khủng Hoảng.

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Login to Facebook and post using the asset and text!

Share on Facebook