Resource Toolkit

Social Share Tool

Easily publish social posts right from this page! Follow the three-step process below.

STEP ONE

Copy the Text

Nếu một người gần gũi của quý vị đang chống chọi với bệnh tâm thần nặng, không được điều trị, quý vị có thể giúp họ qua chương trình CARE Court mới của @LACDMH.

Một nhóm chuyên gia, bao gồm các bác sĩ, nhà tư vấn, quản lý hồ sơ, và những người khác, làm việc với mỗi người tham gia để soạn một chương trình điều trị riêng đáp ứng nhu cầu cụ thể của họ.

Để biết thêm thông tin về chương trình này và những nguồn trợ giúp hữu ích khác của Cơ Quan Sức Khỏe Tâm Thần Quận LA, xin ghé vào: dmh.lacounty.gov/care-court

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Login to Facebook and post using the asset and text!

Share on Facebook