Resource Toolkit

Social Share Tool

Easily publish social posts right from this page! Follow the three-step process below.

STEP ONE

Copy the Text

CARE Court là sáng kiến mới của @LACDMH cung cấp cho những người tham gia đang gặp khó khăn với bệnh tâm thần không được điều trị để họ được hỗ trợ, bao gồm tư vấn, có thuốc, nhà ở, nhận dịch vụ xã hội và còn nhiều nữa.

Người tham gia đủ tiêu chuẩn phải:
Từ 18 tuổi trở lên
Được chẩn đoán có tâm thần phân liệt hay liên quan tới rối loạn tâm thần khác và hiện đang có hành vi và triệu chứng
Hiện không được điều trị liên tục

Tìm hiểu xem CARE Court có thích hợp cho người thân của quý vị không, xin ghé vào: dmh.lacounty.gov/care-court

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Login to Facebook and post using the asset and text!

Share on Facebook