Resource Toolkit

Social Share Tool

Easily publish social posts right from this page! Follow the three-step process below.

STEP ONE

Copy the Text

Kung ang isang taong malapit sa iyo ay nahihirapan sa isang matindi, hindi ginagamot na sakit sa isip, maaari mong suportahan siya sa pamamagitan ng bagong programang CARE Court ng @LACDMH.

Ang isang pangkat ng mga eksperto, na maaaring kabilang ang mga doktor, tagapayo, tagapamahala ng kaso, at iba pa, ay nagtatrabahong kasama ng bawat kalahok upang lumikha ng isang ibinabagay na planong paggamot na tumutugon sa kanilang mga ispesipikong pangangailangan.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programang ito at tungkol sa ibang mga tagatulong mula sa LA County Department of Mental Health, bisitahin ang: dmh.lacounty.gov/care-court

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Login to Facebook and post using the asset and text!

Share on Facebook