Resource Toolkit

Social Share Tool

Easily publish social posts right from this page! Follow the three-step process below.

STEP ONE

Copy the Text

دادگاه CARE، ابتکار جدیدی از @LACMH است که برای شرکت​کنندگانی که با بیماری روانی درمان​نشده دست و پنجه نرم می​کنند، به پشتیبانی از جمله مشاوره، دارو، تامین مسکن، خدمات اجتماعی و غیره دسترسی فراهم می​کند.

شرکت کنندگان واجد شرایط باید:
18 سال یا بیشتر داشته باشند
تشخیص داده شده باشد که مبتلا به اسکیزوفرنی درمان نشده یا سایر اختلالات روان پریشی مرتبط باشند و در حال حاضر رفتارها و علائمی را تجربه کنند
در حال حاضر درمان مداوم دریافت نکنند

برای اطلاع از اینکه آیا دادگاه CARE برای عزیز شما مناسب است یا خیر، به dmh.lacounty.gov/care-court مراجعه کنید.

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Login to Facebook and post using the asset and text!

Share on Facebook